Database van de gedichten van Jan Vos (1610-1667)

Op deze webpagina staat de database behorende bij het proefschrift Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). Hilversum 2012.

In deze database zijn alle gedichten van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse dichter Jan Vos opgenomen die ten grondslag lagen aan het promotieonderzoek naar zijn dichterschap dat Nina Geerdink tussen 2007-2011 uitvoerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De gedichten gaan vergezeld van vindplaatsen en – indien voorhanden – aanvullende informatie over lengte, datering, ontstaanscontext en geadresseerden. Ook wordt in de database verwezen naar literatuur over specifieke gedichten en naar de pagina’s van het proefschrift waarop een specifiek gedicht aan de orde gesteld wordt. De database is nadrukkelijk niet bedoeld als volledig overzicht, maar als achtergrond bij het uitgevoerde onderzoek en een opstap voor verder onderzoek. Er zijn alleen gegevens opgenomen die nodig waren om de centrale vraag in het promotieonderzoek te kunnen beantwoorden.